Централен офис

гр. София 1407
бул. "Джеймс Баучер" № 33Б
тел.: 02/ 86 86 099; 86 86 199
факс: 02/ 86 87 099

0 700 1 8885
на цената на 1 градски разговор

0879 83 11 82
0879 83 11 85


e-mail: office@klivento.net


e-mail: sales@klivento.net

За нас

КлиВенТо започна своята дейност през 1997 год.

КлиВенТо извършва директен внос от италиански производители на отоплителна и климатична техника с приложение в бита, общественото строителство и индустрията. 

КлиВенТо изпълнява отоплителни, вентилационни, климатични, ВиК и газови инсталации в обем на пълен инженеринг – консултации, проучване, проектиране, доставка (директен внос), монтаж, настройка, въвеждане в експлоатация, гаранционно и сервизно обслужване.

 

Квалификации

  • Разрешително за проектиране, изграждане, монтиране, ремонт и сервиз на газопроводи и газови инсталации на територията на Република България;
  • Член на КИИП с Удостоверение рег. № 06497 за пълна проектантска правоспособност за проектиране на отоплителни, вентилационни и климатични инсталации;
  • Удостоверение № V – 000020 за вписване в Централен професионален регистър на строителя;
  • Удостоверение № С 307 от Регистъра на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор за поддържане, ремонтиране и преустройване на: парни и водонагревни котли; съдове, работещи под налягане; тръбопроводи за водна пара и гореща вода ІІ и ІV категория; стоманени, промишлени и сградни газови инсталации и газови уреди;
  • Сертификат № 026 за извършване на монтаж, сервиз и поддръжка на хладилни и климатични инсталации и термопомпи, съдържащи над 3 кг флуорирани парникови газове;
  • Сертификат ISO 9001:2008 за внедрена и прилагана система за управление на качеството.. 

 

Сервиз

  • КлиВенТо е единствен оторизиран представител за извършване на гаранционно и сервизно обслужване на отоплителни и климатични съоръжения, производство на FERROLI - Италия. КлиВенТо осигурява гаранционен и следгаранционен сервиз на всички доставени съоръжения и обезпеченост на резервни части за срок от10 години.                                                                                       
  • Съгласно актуалните изисквания на Европейския съюз: РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 842/2006 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА НА ЕВРОПА от 17 май 2006 година, в съответствие с Протоколa от Киото  и свързаните с тях български нормативни документи: ПМС № 336/ 23.12.2008 г. ЗА КОНТРОЛ И УПРАВЛЕНИЕ НА ВЕЩЕСТВА, КОИТО НАРУШАВАТ ОЗОНОВИЯ СЛОЙ, КлиВенТо извършва всички необходими действия по обследване, етикетиране, проверка на херметичност, ремонт, изваждане и пълнене с хладилен агент и др. на инсталациите, попадащи в обхвата на горепосочените документи.

 

Енергийна ефективност

Съоръжения, предлагани от КлиВенТо, са регистрирани в  Програмата за кредитиране на енергийната ефективност в дома REECL.

 

Термопомпи и водоохладители, предлагани от КлиВенТо, са регистрирани в Програмата за енергийна ефективност и зелена икономика (BEECIFF).

 

ПРОФЕСИОНАЛНИ ВРЪЗКИ

Група FERROLI Италия
От 1998 г. КлиВенТо е генерален представител на група FERROLI Италия - производство на отоплителна и климатична техника: котли, горелки, радиатори, лири за баня, водоохладители, вентилаторни конвектори, термопомпи, парогенератори. Търговски марки собственост на група FERROLI – FERROLI, FER, STARCLIMA, JOANNES, IMA, ALMA, EUROTERM, AGPO, RAPIDO, MAGNETIC. През 2002 г. FERROLI купува LAMBORGHINI. Стратегията за разширяване и завоюване на нови пазари продължава и през 2006 г. когато към групата са присъединени COLA и ISEA.

 

КлиВенТо е ексклузивен представител на:

 

SYSTEMA Италия - инфрачервено отопление, абсорбционни климатични системи, освежители на въздух, слънчеви концентратори, рекуператори

MBZ ITALFUOCO Италия - проектиране и производство на котли, радиатори, камини, печки и аксесоари за отопление

Magnabosco Италия - индустриално отопление: парогенератори, парогенератори на дърва, биомаса и пелети, електрически парогенератори, котли на диатермични масла и флуиди

ATISA Италия - вентилаторни конвектори, топловъздушни апарати, дестратификатори, въздушни екстрактори, климатични камери, съоръжения със специален дизайн, приложими в корабостроенето

ENERBLUE Италия -  водоохладители с естествен хладилен агент (R290-пропан) и термопомпи въздух-вода и вода-вода/ геотермална вода със стандартен или с естествен хладилен агент (R744-CO2)

 

и официален дистрибутор на:

 

STEP Италия пиролизни и пелетни котли, котли на газ

 

FBR bruciatori Италия - горелки на газ, нафта, комбинирани

 

HEIZER Италия - проектиране и производство на бойлери и нагреватели на вода за индустрията и домакинството, подходящи за природен газ, пропан-бутан или електрическа енергия

 

ECOLINEX Полша - пелетни горелки с мощност до 1 MW

 

ABIZA Полша - отоплители с гориво отработено масло

 

Sonniger Полша - топловъздушни апарати и въздушни завеси

 

 

 

 

 


обратно »