Централен офис

гр. София 1407
бул. "Джеймс Баучер" № 33Б
тел.: 02/ 86 86 099; 86 86 199
факс: 02/ 86 87 099

0 700 1 8885
на цената на 1 градски разговор

0879 83 11 82
0879 83 11 85


e-mail: office@klivento.net


e-mail: sales@klivento.net

социална политика

Гаранция за успехите на КлиВенТо са уважението и вниманието към личността. Нашето най-силно предимство са хората, които работят в КлиВенТо 

Своевременно разширяваме екипа с необходимите кадри, съответстващи на политиката и целите на фирмата и създаваме условия за тяхното пълноценно развитие, реализация, ангажираност и удовлетвореност.

Стриктно се спазват безопасните и здравословни изисквания при работа от персонала и бизнес-партньорите на територията на компанията. Използват се висококачествени работни и специални облекла и сертифицирани лични предпазни средства на работните места.

Колегиалност, екипност, коректност и добра организация са стил на нашата работа.  

Доброволната и дълбоко осъзната ангажираност на КлиВенТо за приоритетно внимание към опазване на околната среда, безопасните условия на труд, развитието на кадрите, зачитане на човешките права и социалните потребности е ключов фактор в нашата социална политика.

Осигурява се открита и навременна комуникация с всички заинтересовани от нашата дейност страни, основана на взаимно доверие и уважение.

КлиВенТо провежда дарителска политика с приоритет върху реализацията на млади хора с неравностойно положение в обществото.

 

 

 

 

 

 

 


обратно »